នៅ SGMC ​អាទិភាពជាចម្បងរបស់យើងគឺជាការធានាឱ្យបាននូវការពេញចិត្ត និងសុខភាពរបស់អ្នកជំងឺ។ អ្នក​ជំងឺ​ម្នាក់ៗ​​ទទួលបានការថែទាំ​យ៉ាងដិតដល់​ដោយក្រុមអ្នកជំនាញ​ប្រកប​ដោយភាព​រួសរាយ​រាក់​ទាក់​​ ​ ​ទាំង​អ្នក​ជម្ងឺ​ ​ក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់នឹងទទួលបានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅ និង​មានផា​សុក​​ភាពក្នុងការ សួរសំ​ណួរ ឬធ្វើ​សំណូម​ពរមកកាន់បុគ្គលិករបស់យើង។ ក្រុម​ការងារ​របស់​យើង​ប្ដេជ្ញា​ចិត្ត​ផ្ដល់​ជូន​នូវ​សេវា ថែ​ ទាំ​សុខភាព​ដែល​ប្រកប​ដោយគុណភាពកំរិតអន្តរជាតិជូនដល់អ្នកជម្ងឺរបស់យើង។

testimonial