មជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រសិង្ហបុរីកម្ពុជា (SGMC) ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងផ្ដល់ជូននូវសេវាថែទាំសុខភាពបែបវេជ្ជសាស្រ្តតាមស្តង់ដាររបស់ប្រទេសសិង្ហបុរីជូនប្រជាជនកម្ពុជា។ ដោយមានការជឿជាក់ថា មនុស្សគ្រប់រូបស័ក្តិសមនឹងទទួលបាននូវការថែទាំផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រដែលប្រកបដោយគុណភាព និងអាចជឿទុកចិត្តបាន SCMG ខ្ញុំផ្តោតសំខាន់លើការថែទាំសុខភាព និងសុខុមាលភាពបែបវេជ្ជសាស្ត្រ។

ជាមួយនឹងជំនាញឯកទេស និងវិជ្ជាជីវៈក្នុងការផ្ដល់ជូននូវសេវាថែទាំសុខភាព និងការព្យាបាលវេជ្ជសាស្ត្រដែលប្រកបដោយគុណភាព និងទំនុកចិត្ត យើងមិនត្រឹមតែព្យាបាល និងពិនិត្យវិនិច្ឆ័យទៅលើជំងឺតែប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏ផ្ដល់ជូនអ្នកជំងឺនូវរបៀបថែទាំសុខភាព និងសុខុមាលភាពដ៏ល្អបំផុត។