ដើម្បីធានាថាអ្នកជំងឺរបស់យើងទទួលបានសុខភាពល្អ SGMC ​ធ្វើការ​សហការយ៉ាងជិត​ស្និទ្ធ​ជាមួយ​នឹង​មន្ទីរ​ពេទ្យ​ និ​ង​ ​គ្លីនិក​ដែល​​មានគុណភាពខ្ពស់ នៅប្រទេសសិង្ហបុរី។​ គ្រប់មជ្ឈមណ្ឌល​ដែលជាដៃគូសហការ​របស់​​យើង​​ សុទ្ធ​សឹង​​​តែ​ទទួល​បាន​ការជ្រើសរើស​យ៉ាងម៉ត់ចត់​ ដើម្បីធានាថាពួកគេអាច​រក្សា​បាន​នូវ​ការ​ប្តេជ្ញា​ចិត្តរបស់ SGMC ​ទៅ​​លើ​ការ​ពេញ​ចិ​ត្ត​ និងសុខុមាលភាពរបស់អ្នកជំងឺយើង។

សូមធ្វើការស្វែងយល់បន្ថែមអំពីគ្លីនិកជាដៃគូរបស់យើងខាងក្រោម៖

Partner Clinics

FeM Surgery

SGMC ​ធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹង FeM Surgery ​ក្នុងការផ្តល់ជូននូវផែនការ​ និង​ដំណោះស្រាយ​ ​ដើ​ម្បី​​​ឱ្យ​អ្នក​ជំងឺ​របស់​យើងទទួលបានសន្តិភាពដែលមានទំនុកចិត្ត។ FeM Surgery គឺ​ជាក្រុម​អនុវត្ត​ការ​វះកាត់​ដ៏​ជំ​នាញ​​​ជាមួយ​នឹង​វេជ្ជបណ្ឌិត​ដែលប្រឹងប្រែងផ្តល់ការវះកាត់​ប្រកបដោយគុណភាព​ល្អខ្ពស់​ជូនអ្នក​ជំងឺ​ទាំង​ជាតិ​និង​អន្តរជាតិ។ អ្នក​ជំងឺ​​ទាំងអស់​ របស់ FeM ​នឹងទទួលបានការពីគ្រោះយោបល់ផ្ទាល់ ខ្លួននិង ​ការ​ថែ​ទាំ​ប្រកប​​ដោយវិជ្ជាជីវៈ​លើ​ជំងឺ​ទូទៅ​​ ​និងជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ។