ការព្យាបាល និង សេវាកម្ម

សុខុមាលភាពក្នុងការរស់នៅ

បច្ចេកទេសសម្រាប់សុខុមាលភាពក្នុងការរស់នៅរបស់យើង មានគោលបំណងក្នុងការកំណត់សុខុមាលរបស់អ្នកជាមួយនឹងសេវាថែទាំដូចជា៖

ការព្យាបាលដោយប្រើកំអែភ្នំភ្លើងទ្បាវ៉ា (Volcanic Lava)
ការព្យាបាលលើតុល្យភាពរាងកាយ (Body Therapy for Physical Balance)
ការពិភាក្សាពីអាហារូបត្ថម្ភ

ដើម្បីទទួលបានប្រសិទ្ធភាពកាន់តែខ្ពស់ សូមចាប់ផ្តើមជាមួយកម្មវិធីសុខុមាលភាពរបស់ SGMC ដូចជា៖

កម្មវិធីបន្សាបជាតិពុល
ការគ្រប់គ្រងទម្ងន់
ការគ្រប់គ្រងភាពឈឺចាប់
Holistic-wellness