ការព្យាបាល និង សេវាកម្ម

សុខុមាលភាពក្នុងការរស់នៅ

បច្ចេកទេសសម្រាប់សុខុមាលភាពក្នុងការរស់នៅរបស់យើង មានគោលបំណងក្នុងការកំណត់សុខុមាលរបស់អ្នកជាមួយនឹងសេវាថែទាំដូចជា៖

ការព្យាបាលដោយប្រើកំអែភ្នំភ្លើងទ្បាវ៉ា (Volcanic Lava)
ការព្យាបាលលើតុល្យភាពរាងកាយ (Body Therapy for Physical Balance)
ការពិភាក្សាពីអាហារូបត្ថម្ភ

ដើម្បីទទួលបានប្រសិទ្ធភាពកាន់តែខ្ពស់ សូមចាប់ផ្តើមជាមួយកម្មវិធីសុខុមាលភាពរបស់ SGMC ដូចជា៖

កម្មវិធីបន្សាបជាតិពុល
ការគ្រប់គ្រងទម្ងន់
ការគ្រប់គ្រងភាពឈឺចាប់
Holistic-wellness

សមាជិក និងការផ្តល់ជូនពិសេស

ចូលរួមជាសមាជិករបស់ SGMC ថ្ងៃនេះ ដើម្បីទទួលបានកញ្ចប់សេវាកម្មពិសេស ព្រមទាំងបទពិសោធន៍ ក្នុងការទទួលបានកញ្ចប់ថែទាំសុខភាព និងសុខុមាលភាពដែលយើងនឹងផ្តល់ជូន ជាមួយ នឹងអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមដូចជា សិទ្ធិក្នុងការប្រើប្រាស់ច្រកចូលឯកជន ភាពជាអ្នកជំងឺដែលមានសិទ្ធិអាទិភាព ការប្រើប្រាស់ទីកន្លែងសម្រាកពេលរង់ចាំ ក៏ដូចជាសេវាទទួលរាក់ទាក់ និងសេវាណែនាំផងដែរ។

ក្នុងនាមជាសមាជិកមួយរូបរបស់ SGMC សុខុមាលភាពរបស់លោកអ្នក គឺស្ថិតនៅ ក្រោមការគ្រប់គ្រង និងមើលថែទាំដោយក្រុមអ្នកជំនាញតាមរយៈការពិនិត្យសុខភាពជាប្រចាំ និង សិទ្ធិពិសេសក្នុងការប្រើប្រាស់ មជ្ឈមណ្ឌលរបស់យើង។ សុខភាពរបស់អ្នកតែងតែជាអាទិភាពចម្បងក្នុងចិត្តក្រុមការងាររបស់ពួកយើង។

promotions