ការព្យាបាល និង សេវាកម្ម

ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនិងសេវាកម្មពិនិត្យជំងឺដោយរូបភាពវេជ្ជសាស្ត្រ

សេវាកម្មសុខភាពនាថ្ងៃអនាគតគឺពឹងផ្អែកលើការព្យាបាលរួមបញ្ចូលគ្នាជាលក្ខណៈបុគ្គល​សម្រាប់កំណត់រក ឫសគល់នៃមូលហេតុ ទាក់ទងនឹងបញ្ហាសុខភាពរបស់អ្នកជំងឺម្នាក់ៗ។ ការពិនិត្យសុខភាព និងធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ អាចផ្តល់នូវសញ្ញាណព្រមានទាក់ទងនឹងកត្តាហានិភ័យនៃការប្រឈមនឹងជំងឺ ដែលត្រូវបានវិភាគឃើញលើអ្នកជំងឺ សម្រាប់ឲ្យក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញចាត់វិធានការទប់ស្កាត់បានទាន់ពេលវេលា។

ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យដោយរូបភាពវេជ្ជសាស្ត្រពីកម្រិតធម្មតាទៅកម្រិតខ្ពស់ ការពិនិត្យសុខភាព មុនពេលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ ការថតសុខភាពបេះដូង ការព្យាបាលភាពទប់ស្កាត់ភាពចាស់ និងការថតឆ្លុះជំងឺមហារីក គឺជាកញ្ចប់ថែទាំសុខភាពមួយចំនួនដែលគ្លីនិកផ្តល់ជូន។

គម្រោងថែទាំសុខភាពទាំងនេះរួមបញ្ចូលនូវសេវាកម្មចម្រុះ ដូចខាងក្រោម៖

ការវាយតម្លៃលើសុខភាពរាងកាយ
ការវិភាគក្នុងបន្ទប់ពិសោធន៍
ការពិនិត្យភ្នែក
ការថតឆ្លុះសរីរាង្គក្នុងរាងកាយ
ECG/ ការពិនិត្យសុខភាពបេះដូងអំឡុងពេលរងសម្ពាធពីសកម្មភាពរាងកាយ
(Stress Test)
ការថតដង់ស៊ីតេឆ្អឹង (Bone Densitometry)
ការថតកាំរស្មីអ៊ិច X-ray
ការថតដោយប្រើប្រព័ន្ធអ៊ុលត្រាសោន Ultrasound
ការស្កែនដងខ្លួន CT Scan
ការថតឆ្លុះសុដន់ដោយបច្ចេកវិទ្យា Mammograms

សមាជិក និងការផ្តល់ជូនពិសេស

ចូលរួមជាសមាជិករបស់ SGMC ថ្ងៃនេះ ដើម្បីទទួលបានកញ្ចប់សេវាកម្មពិសេស ព្រមទាំងបទពិសោធន៍ ក្នុងការទទួលបានកញ្ចប់ថែទាំសុខភាព និងសុខុមាលភាពដែលយើងនឹងផ្តល់ជូន ជាមួយ នឹងអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមដូចជា សិទ្ធិក្នុងការប្រើប្រាស់ច្រកចូលឯកជន ភាពជាអ្នកជំងឺដែលមានសិទ្ធិអាទិភាព ការប្រើប្រាស់ទីកន្លែងសម្រាកពេលរង់ចាំ ក៏ដូចជាសេវាទទួលរាក់ទាក់ និងសេវាណែនាំផងដែរ។

ក្នុងនាមជាសមាជិកមួយរូបរបស់ SGMC សុខុមាលភាពរបស់លោកអ្នក គឺស្ថិតនៅ ក្រោមការគ្រប់គ្រង និងមើលថែទាំដោយក្រុមអ្នកជំនាញតាមរយៈការពិនិត្យសុខភាពជាប្រចាំ និង សិទ្ធិពិសេសក្នុងការប្រើប្រាស់ មជ្ឈមណ្ឌលរបស់យើង។ សុខភាពរបស់អ្នកតែងតែជាអាទិភាពចម្បងក្នុងចិត្តក្រុមការងាររបស់ពួកយើង។

promotions