ផ្នែកជំនាញទូទៅ

មជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រសិង្ហបុរីកម្ពុជានាំមកជូននូវសេវាថែទាំសុខភាពគុណភាពខ្ពស់ និងការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅ សម្រាប់អ្នកជំងឺរបស់យើងនៅខណៈពេលដែលពួកគាត់មកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលលើកដំបូង។

ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនិងសេវាកម្មពិនិត្យជំងឺដោយរូបភាពវេជ្ជសាស្ត្រ

សេវាកម្មសុខភាពនាថ្ងៃអនាគតគឺពឹងផ្អែកលើការព្យាបាលរួមបញ្ចូលគ្នាជាលក្ខណៈបុគ្គល​សម្រាប់កំណត់រក ឫសគល់នៃមូលហេតុ ទាក់ទងនឹងបញ្ហាសុខភាពរបស់អ្នកជំងឺម្នាក់ៗ។

សុខុមាលភាពក្នុងការរស់នៅ

បច្ចេកទេសសម្រាប់សុខុមាលភាពក្នុងការរស់នៅរបស់យើង មានគោលបំណងក្នុងការកំណត់សុខុមាលរបស់អ្នកជាមួយនឹងសេវាថែទាំដូចជា

ការព្យាបាលផ្នែកសោភណសាស្ត្រ

មជ្ឈមណ្ឌលរបស់យើងផ្តល់ជូននូវជម្រើសនៃការព្យាបាលផ្នែកសោភណសាស្ត្រដើម្បីជួយលោកអ្នកឲ្យទទួលបានភាពវ័យក្មេងតាំងពីខាងក្នុងរាងកាយ រហូតដល់សោភណភាពខាងក្រៅ។

សុខភាពស្រ្តី

ស្រ្តីមានការប្រឈមជាមួយបញ្ហាសុខភាព និងការផ្លាស់ប្តូរជាច្រើននៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់ពួកគេ រីឯ​សេវា​កម្ម​ថែ​ទាំ​សុខភាព ក៏នៅតែបន្តស្វិតស្វាញក្នុងការបំពេញនូវតម្រូវការឱ្យចំទិសដៅ និង​បាន​ពេញ​លេញ​ផងដែរ។

ការវះកាត់ទូទៅ

វេជ្ជបណ្ឌិតដែលពោរពេញដោយបទពិសោធន៍របស់យើងអនុវត្តនូវវិធីសាស្រ្តវះកាត់ជាច្រើន តាមរយៈការធ្វើឲ្យស្ពឹក ឬការដាក់ថ្នាំសន្លប់ ដោយប្រើប្រាស់ឧបករណ៍វេជ្ជសាស្រ្តនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលរបស់យើង។

សមាជិក និងការផ្តល់ជូនពិសេស

ចូលរួមជាសមាជិករបស់ SGMC ថ្ងៃនេះ ដើម្បីទទួលបានកញ្ចប់សេវាកម្មពិសេស ព្រមទាំងបទពិសោធន៍ ក្នុងការទទួលបានកញ្ចប់ថែទាំសុខភាព។

បព្ជារអាហារសុខភាព

Indulge in a variety of deliciously healthy food and beverage options at our center’s Pure Bar.