គណៈកម្មាធិការវេជ្ជសាស្ត្រ

គណៈកម្មាធិការវេជ្ជសាស្រ្តរបស់ SGMC រួមមានវេជ្ជបណ្ឌិតដែលទទួលបានកេរ្តិ៍ឈ្មោះ លើឆាកអន្តរជាតិទៅតាមជំនាញឯកទេសរបស់ពួកគេ។

ក្រុមការងារវេជ្ជសាស្ត្រ

ដើម្បីធានាបានថាមជ្ឈមណ្ឌលរបស់យើងផ្តល់នូវស្តង់ដាខ្ពស់ ពីប្រទេសសិង្ហបុរីលើផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ SGMC ​ត្រូវបាន​ដឹក​នាំ​​ដោយ​ក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតសិង្ហបុរីដែលមានជំនាញផ្សេងៗគ្នាក្នុងវិស័យវេជ្ជសាស្ត្រ។