ក្រុមការងារ​វេជ្ជសាស្ត្រ

ដើម្បី​ធានាបាន​ថាមជ្ឈមណ្ឌល​របស់យើង​ផ្តល់នូវ​ស្តង់ដាខ្ពស់ ពី​ប្រទេសសិង្ហបុរី​លើផ្នែក​វេជ្ជសាស្ត្រ SGMC ​ត្រូវបាន​​ដឹក​នាំ​​​ដោយ​ក្រុម​វេជ្ជបណ្ឌិត​សិង្ហបុរី​ដែលមាន​ជំនាញផ្សេងៗ​គ្នា​ក្នុងវិស័យ​វេជ្ជសាស្ត្រ។

វេជ្ជបណ្ឌិត​ជំនាញ​ពីសិង្ហបុរី

OUR RESIDENT DOCTOR