ដើម្បីធានាបានថាមជ្ឈមណ្ឌលរបស់យើងផ្តល់នូវស្តង់ដាខ្ពស់ ពីប្រទេសសិង្ហបុរីលើផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ SGMC ​ត្រូវបាន​ដឹក​នាំ​​ដោយ​ក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតសិង្ហបុរី ដែលមានជំនាញផ្សេងៗគ្នាក្នុងវិស័យវេជ្ជសាស្ត្រ។

វេជ្ជបណ្ឌិត