រាល់ការព្យាបាលនីមួយៗ សំរាប់មនុស្សដែលផ្តល់ជូនដោយ SGMC ត្រូវបានបង្កើតឡើង​ដោយអ្នកជំនាញ​ផ្នែក​វេជ្ជ​សាស្ត្រ​​អន្ត​រ​ជាតិ​​​ ជាមួយនឹងការគាំទ្រដោយដំណើរប្រតិបត្តិការ និង​មគ្គទេសក៍​ដែលត្រូវបាន​រៀបចំ​ដោយ​ DrMap​។​ ​អ្នក​ប្រឹក្សា​​​ផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ​ដ៏សំខាន់​របស់យើងគឺសុទ្ធសឹងតែជាវេជ្ជបណ្ឌិត​ដែល​មាន​ជំនាញពីប្រទេសសិង្ហបុរី ជាមួយ​នឹងអាជ្ញាប័ណ្ណ​ពីក្រសួង​សុខាភិ​បាល​របស់​ប្រទេស​សិង្ហបុរី​ផងដែរ។

គណៈកម្មាធិការវេជ្ជសាស្រ្តរបស់ SGMC ​រួមមានវេជ្ជបណ្ឌិតដែលទទួលបានកេរ្តិ៍ឈ្មោះ លើឆាក​អន្តរ​ជាតិ​​ទៅតាម​ជំនាញ​ឯកទេសរបស់ពួកគេ។

medical-committee

គណៈកម្មាធិការ